Nürnberger Prozess, Zeitungsleser

Interessierte Zeitungsleser nach der Urteilsverkündung der Nürnberger Prozesse, 1. Oktober 1945